top of page
IMG_4701.JPG

ALGEMENE VOORWAARDEN

We Develop Talent

ALGEMENE
VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PRESTIGE FOOTBALL ACADEMY

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Prestige Football Academy: Prestige Football Academy B.V. Gevestigd aan de Erve Copshof 23, 7581 PT te Losser onder KvK registratie 77333276.

 

Prestige Football Academy locatie: de fysieke locatie waar PFA activiteiten worden aangeboden.

 

Deelnemer: natuurlijk persoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

 

Inschrijving: een inschrijving waarmee met lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.

 

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Prestige Football Academy en lid door inschrijving de wijze zoals beschreven in artikel 2.a. en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd, inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele extra’s.

 

Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst.

 

Extra: een dienst die tegen vergoeding vanuit Prestige Football Academy kan worden afgenomen in aanvulling op het gekozen lidmaatschap.

 

ARTIKEL 2: LID WORDEN

 

a. Lid worden bij Prestige Football Academy kan op de volgende manier:

 

  1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzonden via het inschrijfformulier van Prestige Football Academy

 

b. Bij inschrijving via het digitale inschrijfformulier heeft het lid recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. 

 

Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Prestige Football Academy naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. een lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het startmoment van het nieuwe seizoen. Vanaf dat moment gaat de SEPA automatische incasso van start indien daarvoor is gekozen of wordt er een factuur verstrekt voor de afgesproken maandtermijn. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een lid kan er enkel toe leiden dat de overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Prestige Football Academy.

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Prestige Football Academy, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

e. Voor het gebruik van extra’s kan Prestige Football Academy aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.

f. In het geval van speciale acties kan Prestige Football Academy aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP PRESTIGE FOOTBALL ACADEMY

a. Overdraagbaarheid: Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 4: TIJDEN EN LOCATIES ACTIVITEITEN

 

a. Prestige Football Academy bepaald de tijden en locaties waarop trainingen en wedstrijden van Prestige Football Academy worden gepland.

 

b. Prestige Football Academy is gerechtigd om geen activiteiten te plannen tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

 

c. Prestige Football Academy is gerechtigd activiteiten af te gelasten i.v.m. overmacht of slechte weersomstandigheden. Een vervangende activiteit is dan optioneel, maar geen verplichting voor Prestige Football Academy.

 

d. Prestige Football Academy is gerechtigd de locatie van activiteiten te wijzigen en zal, indien dit het geval is, haar leden hierover informeren.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

 

a. Een overeenkomst bij Prestige Football Academy wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum welke in één keer (bij aanvang seizoen) kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan.

 

b. Prestige Football Academy behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw lid wenst te worden.

 

c. Alle tarieven staan vermeld in het inschrijfformulier en zijn tevens opvraagbaar bij Prestige Football Academy.

 

d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

 

e. Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waar is gekozen voor betaling per factuur plaats te vinden binnen 14 dagen. Een lid, wat gekozen heeft voor een maandelijkse SEPA automatische incasso, gaat akkoord met de maandelijkse incasso van het afgesproken tarief per maand.

 

f. Bij niet tijdige ontvangst door Prestige Football Academy van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Prestige Football Academy is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

 

g. Het lidmaatschap en deelname aan activiteiten van Prestige Football Academy wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Prestige Football Academy de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (laten) incasseren.

ARTIKEL 6: BEINDIGEN LIDMAATSCHAP

 

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het lid per email (info@pf-academy.nl) of per brief (Prestige Football Academy, Erve Copshof 23, 7581 PT, Losser) te worden gedaan. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het lid en NAW-gegevens. Als het lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Prestige Football Academy opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Prestige Football Academy dit middels een aangetekend schrijven te doen. 

 

b. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

 

c. Prestige Football Academy behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, disfunctioneren, wangedrag van ouder(s), bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Prestige Football Academy, het lid de toegang tot activiteiten van Prestige Football Academy te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

 

d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

 

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Prestige Football Academy, is geheel voor eigen risico van het lid.

 

b. Prestige Football Academy en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

 

c. Het lid, zal zowel Prestige Football Academy als haar werknemers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

 

d. Prestige Football Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

 

ARTIKEL 8: KLACHTEN

 

In geval van klachten met betrekking tot Prestige Football Academy dient het lid zich in eerste instantie te richten tot de werknemers en in tweede instantie tot Prestige Football Academy.

 

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

 

a. Prestige Football Academy verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

 

b. Prestige Football Academy verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

 

c. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Prestige Football Academy kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Prestige Football Academy.

 

d. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, verleent bij inschrijving automatisch toestemming aan Prestige Football Academy om opgenomen te worden in een mailinglijst gericht op Prestige Football Academy gerichte berichtgeving. Hierbij bestaat op ieder moment de mogelijkheid voor lid om zich uit te schrijven van deze mailinglijst. Daarnaast verleent lid toestemming voor het plaatsen van foto's en naamsvermelding op de Prestige Football Academy website, Facebook- of Instagrampagina.

 

e. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, verleent bij inschrijving automatisch toestemming aan Prestige Football Academy voor het maken van videobeelden tijdens trainingen en wedstrijden. Deze beelden worden slechts gebruikt ter ontwikkeling van ieder lid en worden niet gedeeld met derden.

 

ARTIKEL 10: EXTRA’S

 

a. Aanmelden voor extra’s is mogelijk op voorwaarde van en tijdens de gehele contractduur van een overeenkomst en vindt plaats op de wijze zoals uiteengezet in artikel 2.a.1 en 2.a.2. De herroepingstermijn zoals beschreven in artikel 2.b. is van overeenkomstige toepassing op extra’s.

b. Voor een extra kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt het lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.

 

c. De ingangsdatum van de extra is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Prestige Football Academy de aanmelding voor de extra heeft ontvangen.

 

10.2: Afmelden

 

a. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een extra. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop het lid zich heeft aangemeld voor de extra. 

 

Afmelding geschiedt tezamen met de opzegging van de overeenkomst, danwel door zelfstandige afmelding met inachtneming van tenminste een maand opzegtermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 

b. Alle extra’s eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.

 

c. Opschorting van een extra om welke reden dan ook is niet toegestaan.

 

10.3: Betalen

 

a. De betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 algemene voorwaarden Prestige Football Academy zijn van overeenkomstige toepassing op betaling van de vergoeding voor een extra. De betaling voor de extra zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Prestige Football Academy aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Prestige Football Academy zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Prestige Football Academy is gevestigd.

ARTIKEL 12: TOT SLOT

 

a. Door zijn inschrijving verklaart het lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Prestige Football Academy te accepteren en hiernaar te handelen.

 

b. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.pf-academy.nl en op te vragen bij Prestige Football Academy.

 

c. Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Prestige Football Academy en het lid.

bottom of page